Contact for Admission

Arya College Cousellor Arun Arya

Prof. (Dr.) Arun Arya

Contact for Admission

Arun College Cousellor Arya

Prof. (Dr.) Arun Arya

IIC INNOVATION AMBASSADOR

S.NO. NAME OF FACULTY
1.        Dr. Arun Kumar Arya
2.        Dr. Akhil Pandey
3.        Dr. Rahul Srivastava
4.        Dr. Prabhat Kumar
5.        Dr. Chhavi Saxena
6.        Dr. Shalini Bhargava
7.        Dr. Kuldeep S. Rathore
8.        Dr. Ashwani Garg
9.        Dr. Sourabh Bhaskar
10.        Dr. Aditya Kumar Singh Pundir
11.        Dr. Kirti Vyas
12.        Dr. Chanchal Sharma
13.        Dr. Virendra Sharma
14.        Dr. Devendra Singhal
15.        Dr. Ashok Kumar Kajla
16.        Dr. Krishan Kant Lavania
17.        Dr. Ashutosh Sharma
18.        Dr. Neeraj Saini
19.        Dr. Priyanka Jain
20.        Mrs. Richa Singh
21.        Mr. Ravi Bhagat
22.        Mr. Ankit Gupta
23.        Mrs. Heena Gupta
24.        Mr. Sachin Chauhan
25.        Mr. Sanjay Manghnani
26.        Mr. Rahul Kumar Garg
27.        Mr. Prashant Mathur
28.        Mr. Umesh Kumar Sharma
29.        Mr. Rahul Sharma
30.        Mr. Narendra Kumar Swami
31.        Mr. Rakesh Kumar Sharma
32.        Mr. Nikil Kumar Khandelwal