Contact for Admission

Arun Arya

Prof. (Dr.) Arun Arya

Contact for Admission

Arun Arya

Prof. (Dr.) Arun Arya

 

INNOVATION AMBASSADOR

FOUNDATION LEVEL

 
S.NO. NAME OF FACULTY
1.        PROF. (Dr.) ARUN KUMAR ARYA
2.        PROF. (Dr.)  AKHIL PANDEY
3.        PROF. (Dr.) MANU GUPTA
4.        PROF. (Dr.)  KIRTI VYAS
5.        PROF. (Dr.) SATYENDRA PRATAP SINGH
6.        Mr. NIKIL KUMAR KHANDELWAL
7.        Mr. RAHUL SHARMA
8.        PROF. (Dr.)  VISHAL SHRIVASTAVA

  ADVANCED LEVEL

 
S.NO. NAME OF FACULTY
1.        PROF. (Dr.) RAHUL SRIVASTAVA
2.        PROF. (Dr.)  PRABHAT KUMAR
3.        PROF. (Dr.) VIBHAKAR PATHAK
4.        PROF. (Dr.) ADITYA KUMAR SINGH PUNDIR
5.        Mr. ANKIT GUPTA
6.        Mr. UMESH KUMAR SHARMA
7.        Mr. PRATEEK BHARDWAJ
8.        Mr. RAKESH KUMAR SHARMA